Toàn quốc : 093.778.5638 TP. Hồ Chí Minh : 08.7309.6666 Góp ý : 0902.888.635
Áo Yonex xanh MS:20

Áo Yonex xanh MS:20

Mẫu giới thiệu
Áo Yonex xanh MS:19

Áo Yonex xanh MS:19

Mẫu giới thiệu
Áo Yonex xanh/vàng MS:18

Áo Yonex xanh/vàng MS:18

Mẫu giới thiệu
Áo Yonex xanh MS:17

Áo Yonex xanh MS:17

Mẫu giới thiệu
Áo Yonex xanh MS:16

Áo Yonex xanh MS:16

Mẫu giới thiệu
Áo Yonex vàng MS:15

Áo Yonex vàng MS:15

Mẫu giới thiệu
Áo Yonex vàng/xanh MS:14

Áo Yonex vàng/xanh MS:14

Áo Yonex vàng/xanh MS:13

Áo Yonex vàng/xanh MS:13

Mẫu giới thiệu
Áo Yonex vàng MS:12

Áo Yonex vàng MS:12

Mẫu giới thiệu
Áo Yonex vàng MS:11

Áo Yonex vàng MS:11

Mẫu giới thiệu
Áo Yonex trắng MS:10

Áo Yonex trắng MS:10

Mẫu giới thiệu
Áo Yonex trắng MS:09

Áo Yonex trắng MS:09

Mẫu giới thiệu
Áo Yonex tím MS:08

Áo Yonex tím MS:08

Mẫu giới thiệu
Áo Yonex tím MS:07

Áo Yonex tím MS:07

Mẫu giới thiệu
Áo Yonex đỏ/xanh MS:06

Áo Yonex đỏ/xanh MS:06

Mẫu giới thiệu
Áo Yonex đỏ MS:05

Áo Yonex đỏ MS:05

Mẫu giới thiệu
Áo Yonex đỏ MS:04

Áo Yonex đỏ MS:04

Mẫu giới thiệu
Áo Yonex đỏ/vàng MS:03

Áo Yonex đỏ/vàng MS:03

Mẫu giới thiệu
Áo Yonex đỏ MS:02

Áo Yonex đỏ MS:02

Mẫu giới thiệu
Áo Yonex đỏ MS:01

Áo Yonex đỏ MS:01

Mẫu giới thiệu
Quần Victor đen MS:05

Quần Victor đen MS:05

Mẫu giới thiệu
Quần Yonex đen MS:03

Quần Yonex đen MS:03

Mẫu giới thiệu
Quần Yonex xanh MS:02

Quần Yonex xanh MS:02

Mẫu giới thiệu
Quần Yonex đen MS:01

Quần Yonex đen MS:01

Mẫu giới thiệu
Quần Victor đen MS:06

Quần Victor đen MS:06

Mẫu giới thiệu
Quần Victor đen MS:04

Quần Victor đen MS:04

Mẫu giới thiệu
Quần Victor đen MS:03

Quần Victor đen MS:03

Mẫu giới thiệu
Quần Victor đen MS:02

Quần Victor đen MS:02

Mẫu giới thiệu

CẦU LÔNG - TENNIS

Bảng báo giá

Dịch vụ In Nhanh

Cách mua hàng

Hợp tác - Mua sỉ

Hỏi đáp

(default) 18 queries took 112 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SELECT `Category`.`id`, `Category`.`title`, `Category`.`alias`, `Category`.`description`, `Category`.`ordering`, `Category`.`is_menu`, `Category`.`created_at`, `Category`.`created_ip`, `Category`.`updated_at`, `Category`.`updated_ip` FROM `thangbe_dbn`.`categories` AS `Category` WHERE `Category`.`alias` = 'quan-ao-cau-long' LIMIT 1110
2SELECT `CategoryLabel`.`id`, `CategoryLabel`.`category_id`, `CategoryLabel`.`label_id`, `CategoryLabel`.`ordering`, `CategoryLabel`.`created_at` FROM `thangbe_dbn`.`categories_labels` AS `CategoryLabel` WHERE `CategoryLabel`.`category_id` = 18 GROUP BY `CategoryLabel`.`label_id` ORDER BY `CategoryLabel`.`ordering` ASC110
3SELECT `Article`.`id`, `Article`.`title`, `Article`.`alias`, `Article`.`description`, `Article`.`gia`, `Article`.`size`, `Article`.`thumbnail` FROM `thangbe_dbn`.`articles_labels` AS `ArticleLabel` LEFT JOIN `thangbe_dbn`.`articles` AS `Article` ON (`ArticleLabel`.`article_id` = `Article`.`id`) LEFT JOIN `thangbe_dbn`.`labels` AS `Label` ON (`ArticleLabel`.`label_id` = `Label`.`id`) WHERE `Article`.`is_published` = 1 AND `ArticleLabel`.`label_id` = (54) GROUP BY `ArticleLabel`.`article_id` ORDER BY `Article`.`id` DESC LIMIT 55528
4SELECT `CategoryLabel`.`id`, `CategoryLabel`.`category_id`, `CategoryLabel`.`label_id`, `CategoryLabel`.`ordering`, `CategoryLabel`.`created_at` FROM `thangbe_dbn`.`categories_labels` AS `CategoryLabel` WHERE `CategoryLabel`.`category_id` = 18 GROUP BY `CategoryLabel`.`label_id` ORDER BY `CategoryLabel`.`ordering` ASC110
5SELECT `ArticleLabel`.`id`, `ArticleLabel`.`article_id`, `ArticleLabel`.`label_id`, `ArticleLabel`.`created_at` FROM `thangbe_dbn`.`articles_labels` AS `ArticleLabel` WHERE `ArticleLabel`.`label_id` = (54) ORDER BY `ArticleLabel`.`article_id` DESC71713
6SELECT `Article`.`id`, `Article`.`category_id`, `Article`.`sub_category_id`, `Article`.`title`, `Article`.`alias`, `Article`.`description`, `Article`.`gia`, `Article`.`thumbnail`, `Article`.`is_published`, `Article`.`is_focus`, `Article`.`is_slider`, `Article`.`is_hot`, `Article`.`updated_at`, `Article`.`updated_by` FROM `thangbe_dbn`.`articles` AS `Article` LEFT JOIN `thangbe_dbn`.`users` AS `Creator` ON (`Article`.`created_by` = `Creator`.`id`) LEFT JOIN `thangbe_dbn`.`users` AS `Updator` ON (`Article`.`updated_by` = `Updator`.`id`) WHERE `Article`.`description` <> '' AND `Article`.`is_published` = 1 AND `Article`.`id` IN (4046, 4045, 4044, 4043, 4042, 4041, 4040, 4039, 4038, 4037, 4036, 4035, 4034, 4033, 4032, 4031, 4030, 4029, 4028, 4027, 4026, 4025, 4024, 4023, 4022, 4021, 4020, 4019, 4018, 4017, 4016, 4015, 4014, 4013, 4012, 4011, 4009, 4008, 4007, 4006, 4005, 4004, 4003, 4002, 4001, 4000, 3999, 3998, 3997, 3996, 3995, 3994, 3993, 3992, 3991, 3990, 3989, 3988, 3987, 3986, 3985, 3984, 3983, 3982, 3981, 3980, 3979, 3978, 3976, 3974, 818) ORDER BY `Article`.`updated_at` DESC LIMIT 2828282
7SELECT COUNT(*) AS `count` FROM `thangbe_dbn`.`articles` AS `Article` LEFT JOIN `thangbe_dbn`.`users` AS `Creator` ON (`Article`.`created_by` = `Creator`.`id`) LEFT JOIN `thangbe_dbn`.`users` AS `Updator` ON (`Article`.`updated_by` = `Updator`.`id`) WHERE `Article`.`description` <> '' AND `Article`.`is_published` = 1 AND `Article`.`id` IN (4046, 4045, 4044, 4043, 4042, 4041, 4040, 4039, 4038, 4037, 4036, 4035, 4034, 4033, 4032, 4031, 4030, 4029, 4028, 4027, 4026, 4025, 4024, 4023, 4022, 4021, 4020, 4019, 4018, 4017, 4016, 4015, 4014, 4013, 4012, 4011, 4009, 4008, 4007, 4006, 4005, 4004, 4003, 4002, 4001, 4000, 3999, 3998, 3997, 3996, 3995, 3994, 3993, 3992, 3991, 3990, 3989, 3988, 3987, 3986, 3985, 3984, 3983, 3982, 3981, 3980, 3979, 3978, 3976, 3974, 818)111
8SELECT `Category`.`id`, `Category`.`title`, `Category`.`alias`, `Category`.`description`, `Category`.`ordering`, `Category`.`is_menu`, `Category`.`created_at`, `Category`.`created_ip`, `Category`.`updated_at`, `Category`.`updated_ip` FROM `thangbe_dbn`.`categories` AS `Category` WHERE `Category`.`alias` = 'ao-cau-long' LIMIT 1110
9SELECT `CategoryLabel`.`id`, `CategoryLabel`.`category_id`, `CategoryLabel`.`label_id`, `CategoryLabel`.`ordering`, `CategoryLabel`.`created_at` FROM `thangbe_dbn`.`categories_labels` AS `CategoryLabel` WHERE `CategoryLabel`.`category_id` = 54 GROUP BY `CategoryLabel`.`label_id` ORDER BY `CategoryLabel`.`ordering` ASC440
10SELECT `Article`.`id`, `Article`.`title`, `Article`.`alias`, `Article`.`description`, `Article`.`gia`, `Article`.`size`, `Article`.`thumbnail` FROM `thangbe_dbn`.`articles_labels` AS `ArticleLabel` LEFT JOIN `thangbe_dbn`.`articles` AS `Article` ON (`ArticleLabel`.`article_id` = `Article`.`id`) LEFT JOIN `thangbe_dbn`.`labels` AS `Label` ON (`ArticleLabel`.`label_id` = `Label`.`id`) WHERE `Article`.`is_published` = 1 AND `ArticleLabel`.`label_id` IN (93, 180, 181, 182) GROUP BY `ArticleLabel`.`article_id` ORDER BY `Article`.`id` DESC LIMIT 55530
11SELECT `Category`.`id`, `Category`.`title`, `Category`.`alias`, `Category`.`description`, `Category`.`ordering`, `Category`.`is_menu`, `Category`.`created_at`, `Category`.`created_ip`, `Category`.`updated_at`, `Category`.`updated_ip` FROM `thangbe_dbn`.`categories` AS `Category` WHERE `Category`.`alias` = 'ao-tennis' LIMIT 1110
12SELECT `CategoryLabel`.`id`, `CategoryLabel`.`category_id`, `CategoryLabel`.`label_id`, `CategoryLabel`.`ordering`, `CategoryLabel`.`created_at` FROM `thangbe_dbn`.`categories_labels` AS `CategoryLabel` WHERE `CategoryLabel`.`category_id` = 105 GROUP BY `CategoryLabel`.`label_id` ORDER BY `CategoryLabel`.`ordering` ASC110
13SELECT `Article`.`id`, `Article`.`title`, `Article`.`alias`, `Article`.`description`, `Article`.`gia`, `Article`.`size`, `Article`.`thumbnail` FROM `thangbe_dbn`.`articles_labels` AS `ArticleLabel` LEFT JOIN `thangbe_dbn`.`articles` AS `Article` ON (`ArticleLabel`.`article_id` = `Article`.`id`) LEFT JOIN `thangbe_dbn`.`labels` AS `Label` ON (`ArticleLabel`.`label_id` = `Label`.`id`) WHERE `Article`.`is_published` = 1 AND `ArticleLabel`.`label_id` = (189) GROUP BY `ArticleLabel`.`article_id` ORDER BY `Article`.`id` DESC LIMIT 55524
14SELECT `Category`.`id`, `Category`.`title`, `Category`.`alias`, `Category`.`description`, `Category`.`ordering`, `Category`.`is_menu`, `Category`.`created_at`, `Category`.`created_ip`, `Category`.`updated_at`, `Category`.`updated_ip` FROM `thangbe_dbn`.`categories` AS `Category` WHERE `Category`.`alias` = 'quan-tennis' LIMIT 1000
15SELECT `Category`.`id`, `Category`.`title`, `Category`.`alias`, `Category`.`description`, `Category`.`ordering`, `Category`.`is_menu`, `Category`.`created_at`, `Category`.`created_ip`, `Category`.`updated_at`, `Category`.`updated_ip` FROM `thangbe_dbn`.`categories` AS `Category` WHERE `Category`.`alias` = 'ao-tap-golf' LIMIT 1110
16SELECT `CategoryLabel`.`id`, `CategoryLabel`.`category_id`, `CategoryLabel`.`label_id`, `CategoryLabel`.`ordering`, `CategoryLabel`.`created_at` FROM `thangbe_dbn`.`categories_labels` AS `CategoryLabel` WHERE `CategoryLabel`.`category_id` = 107 GROUP BY `CategoryLabel`.`label_id` ORDER BY `CategoryLabel`.`ordering` ASC110
17SELECT `Article`.`id`, `Article`.`title`, `Article`.`alias`, `Article`.`description`, `Article`.`gia`, `Article`.`size`, `Article`.`thumbnail` FROM `thangbe_dbn`.`articles_labels` AS `ArticleLabel` LEFT JOIN `thangbe_dbn`.`articles` AS `Article` ON (`ArticleLabel`.`article_id` = `Article`.`id`) LEFT JOIN `thangbe_dbn`.`labels` AS `Label` ON (`ArticleLabel`.`label_id` = `Label`.`id`) WHERE `Article`.`is_published` = 1 AND `ArticleLabel`.`label_id` = (191) GROUP BY `ArticleLabel`.`article_id` ORDER BY `Article`.`id` DESC LIMIT 51124
18SELECT `Category`.`id`, `Category`.`title`, `Category`.`alias`, `Category`.`description`, `Category`.`ordering`, `Category`.`is_menu`, `Category`.`created_at`, `Category`.`created_ip`, `Category`.`updated_at`, `Category`.`updated_ip` FROM `thangbe_dbn`.`categories` AS `Category` WHERE 1 = 1 ORDER BY `Category`.`ordering` ASC1151150